Polityka Prywatności
Form Up

  1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych użytkowników korzystających ze stron Form Up. Administratorem danych osobowych jest FormUp Szynal Majewski sp. k z siedzibą w Warszawie (01-647), ul. Mścisławska 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000574082 (zwana dalej „Form Up”).

  1. Dane osobowe użytkownika

Osoba zamierzająca nawiązać kontakt podaje w Formularzu Kontaktowym następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail W przypadku osób niebędących konsumentami w Formularzu Kontaktowym podaje się oznaczenie podmiotu niebędącego osobą fizyczną przez wskazanie jego nazwy i formy prawnej oraz adresu e-mail.

Dane osobowe są podawane przez użytkownika dobrowolnie, jednak ich podane jest niezbędne do nawiązania kontaktu z Form Up.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Form Up w celu nawiązania kontaktu lub – na podstawie zgody użytkownika – także do innych wskazanych celów, w szczególności do złożenia oferty. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów wskazanych wyżej oraz do dochodzenia ewentualnych roszczeń Form Up.

  1. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do jego danych osobowych i otrzymania ich kopii oraz może żądać sprostowania danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienie to realizowane jest poprzez przesłanie na adres hello@formup.com.pl wniosku wraz z danymi, które umożliwią jednoznaczną identyfikację użytkownika oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem.

W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do nawiązania kontaktu lub świadczenia usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane jako oświadczenie o rezygnacji z kontaktu lub otrzymania oferty.

  1. Przekazywanie danych osobowych użytkownika

Form Up nie udostępnia danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Do podanych przez użytkownika danych dostęp posiada Administrator, jego pracownicy oraz podmioty obsługujące strony internetowe.

  1. Zabezpieczenie danych osobowych

Form Up oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących ochronę poufności danych.

  1. Dane związane z przeglądaniem stron

Form Up zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości stron przez użytkowników, w szczególności takie jak: adres IP, data i czas wizyty. Form Up nie łączy takich informacji z danymi osobowymi użytkownika i nie wykorzystuje ich do jego identyfikacji. Form Up wykorzystuje informacje, o których mowa wyżej, wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania stron.

Form Up stosuje tzw. pliki „cookies”, to jest obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików cookies nie są gromadzone lub przetwarzane dane osobowe. Form Up stosuje również cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze stron, a niektóre funkcje mogą byd niedostępne lub będą działać niepoprawnie. Form Up używa systemu Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych, które pomagają określić sposób korzystania ze stron przez użytkowników w celu udoskonalenia ich działania Serwisu. Narzędzia te także wykorzystują pliki cookies.